Rečové centrum

Naše Rečové centrum sa zameriava predovšetkým na pedagogickú intervenciu predškolákov, školákov a detí cudzincov, osvetu rodičov a uciteľov v danej problematike. Špecificky na prípravu detí cudzincov na slovenský jazyk. Práve tejto téme sa vedecky venujeme už 5 rokov. Vyvinuli sme špeciálny program aktivít pre deti cudzincov z hľadiska ich fonologického uvedomovania si slovenského jazyka.

Ponúkame:

  • Prípravu predškolákov do 1. ročníka (z hľadiska fonologickeho uvedomovania)
  • Pomoc prvákom pri problémoch s čítaním a písaním Terapiou Eľkonin
  • Pomoc cudzincom s osvojovaním si slovenského jazyka (deti i dospelí)
  • Pomoc pri komunikačných a artikulačných problémoch (deti i dospelí)

Písanie a čítanie sa stáva ústrednou témou každého prváčika. V našom školskom prostredí existuje niekoľko metód na osvojenie si čítania. Momentálne najúspešnejšou je Eľkoninova metóda výuky čítania. 

Terapia Eľkonin Daniil Borisov Eľkonin bol ruský pedagóg a psychológ, ktorý sa pričinil o rozvoj detskej reči  a čítania. Jeho metóda patrí medzi najprepracovanejšie metódy, vďaka ktorej sa dnes deti učia čítať. Žil v 20. storočí a zaoberal sa vývojom reči u žiakov,  vývojovou psychológiou detí a psychológiou hry. So svojimi spolupracovníkmi vytvoril šlabikár založený na prepojení rečového vývoja s vývojom čítania a písania. Prístup rozvíjania gramotnosti a vzdelávací systém založený na tvorivom rozvíjaní poznávacej činnosti detí sa stal základom Eľkoninovej metódy.